Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Korzystanie ze stron internetowych jest możliwe z zasady bez podawania danych osobowych. O ile dana osoba jednakże nie zechce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pomocą stron internetowych, wtedy przetwarzanie danych osobowych może być wymagane.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, a nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, wtedy generalnie pozyskujemy zgodę od danej osoby.

Przetwarzanie danych osobowych , np. nazwiska, adresu, adresu emailowego czy numeru telefonu danej osoby, następuje zawsze w harmonii z rozporządzeniem RODO i w zgodności z obowiązującymi rozporządzeniami specyficznymi dla danego kraju. Nasza firma zamierza za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych przez nas, wykorzystywanych oraz przetwarzanych danych osobowych.
Następnie dane osoby zostają uświadomione za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o przysługujących im prawach.

KLEINHAUS GMBH podjęła liczne środki techniczne i organizacyjne jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie , tak aby zagwarantować maksymalnie bezbłędną ochronę stron internetowych, poprzez które przetwarzane są dane osobowe. Mimo to transmisja danych osobowych bazująca na internecie z zasady moze wykazywać luki, tak że nie jest możliwa całkowita ochrona. Z tego powodu każda osoba ma prawo do przekazywania nam swoich danych również za pomocą innych rozwiązań, na przykład telefonicznie.

1. Przepisy odnośnie definicji

Oświadczenie o ochronie danych osobowych bazuje na pojęciach, zastosowanych przez europejskie wytyczne i rozporządzenie przy wydawaniu ustawy RODO. Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych ma być dla opinii publicznej jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych czytelne i zrozumiałe. W tym celu chcielbyśmy wpierw wyjaśnić stosowane definicje.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych stosujemy między innymi następujące pojęcia:

• Dane osobowe
Dane osobowe to wszystkie te informacje, które odnoszą się do osoby fizycznej zidentyfikowanej (zwanej dalej „dana osoba”). Jako zidentyfikowana postrzegana będzie osoba fizyczna , która pośrednio lub bezpośrednio, za pomocą przyporządkowania do rozpoznania jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokacyjne, rozpoznanie online, lub jednego lub więcej znaków szczególnych, które są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej czy społecznej tożsamości owej osoby fizycznej, wg których osoba ta może zostać zidentyfikowana.

• Dana osoba
Dana osoba to każda zidentyfikowana lub do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną.

• Przetwarzanie
Przetwarzanie to każdy automatyczny lub nieautomatyczny proces lub każde postępowanie w związku z danymi osobowymi jak pobieranie, zapisywanie, organizacja, porządkowanie, zapisywanie, dopasowanie lub zmiana, zczytywanie, odpytywanie, zastosowanie, opublikowanie , udostępnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnienie lub inna forma udostępnienia, porównania lub powiązania, ograniczenia, skasowania lub zniszczenia.

• Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to zaznaczenie zapisanych danych osobowych z celem ograniczenia przetwarzania w przyszłości.

• Profilowanie
Profilowanie to każdego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na zastosowaniu owych danych osobowych, aby ocenić dane aspekty personalne związane z osobą fizyczną, a w szczególności do analizy lub prognozy aspektów odnośnie świadczenia pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, oosbistych upodobań, zainteresowań, odpowiedzialności, zachowania, miejsca pobytu lub zmiany miejsca danej osoby fizycznej.

• Pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby dane osobowe nie mogły zostać przyporządkowane do wyspecyfikowanej danej osoby bez włączenia dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje przechowywane są odrębnie i podlegają technicznym i organizacyjnym środkom zaradczym, które to gwarantują, iź dane osobowe nie są skierowane do identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
                                               
• Osoba odpowiedzialna lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
Jest osobą fizyczną lub podmiotem, urzędem, instytucją lub inna placowką, która sama lub wespół z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeśli te cele i środki owego przetwarzania zapodane są przez prawo unijne lub prawo państw członkowskich, wtedy osoba odpowiedzialna względnie dane kryteria przez niego wyznaczone mogą zostać przewidziane przez prawo unijne lub prawo państw członkowskich.

• Referent zlecenia
Referent zlecenia to osoba fizyczna lub podmiot, urząd, instytucja lub inna placówka, która rozpowszechniła dane osobowe na zlecenie osoby odpowiedzialnej.

• Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub podmiot, urząd, instytucja lub inna placówka, która ujawniła dane osobowe, niezależnie od tego, czy chodziło o osoby trzecie czy nie. Natomiast urzędy , które otrzymały ewentualnie dane osobowe w ramach konkretnego zlecenia dochodzeniowego według prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, nie są postrzegane jako odbiorca.

• Osoby trzecie
Osoby trzecie to osoba fizyczna lub podmiot, urząd, instytucja lub inna placówka poza daną osobą, osobą odpowiedzialną, referentem zlecenia i osobami, które są upoważnione w ramach bezpośredniej odpowiedzialności lub referenta zlecenia, do przetwarzania danych osobowych.

• Zgoda
Zgoda to każdy przejaw woli danej osoby złożony dobrowolnie na konkretny przypadek w sposób informacyjny i jednoznaczny w formie oświadczenia lub innym jednoznacznym potwierdzającym akcie, za pomocą którego to dana osoba daje do zrozumienia, że zgadza się z przetwarzaniem jej danych osobowych.


2. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie


Osoba odpowiedzialna w myśl rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w ustawach państw członkowskich UE oraz innych przepisach o charakterze ochronnym dla danych osobowych to:

1. Odpowiedzialna placówka przetwarzania danych
Kleinhaus GmbH
Pan Sascha Kleinhaus
Burenweg 25
26871 Papenburg
Telefon:   +49 4961-66419-0
Fax: :   +49 4961-66419-20
Email: info@kleinhaus-papenburg.de

2. Zewnętrzna placówka pracująca na zlecenie:
ALEHA-Unternehmensberatung
Löhberg 45
45468 Mülheim an der Rohr
Pan Peter Beitz
Tel. +49 208 388 22 76
Email: peter.beitz@aleha.de

3. Urząd nadzoru
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Tel. +49 511 120 4500
Fax: +49 511 120 4599
Email: poststelle@lfd.niedersachsen.de

3. Cookies

Strony internetowe stosują cookies. Cookies to pliki tekstowe, gromadzone i zapisane poprzez wyszukiwarkę internetową w systemie komputerowym.

Liczne strony internetowe i serwery stosują cookies. Wiele cookies zawiera tzw. Cookie-ID. Cookie-ID jest jednoznacznym oznakowaniem cookies. Składa się z kolejności znaków, poprzez które strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane konkretnej wyszukiwarce, w której zapisane są cookies. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom rozróżnienie indywidualnej wyszukiwarki danej osoby od innych wyszukiwarek sieciowych, które zawierają cookies. Dana wyszukiwarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą jednoznacznego
cookie-ID.

KLEINHAUS GMBH może dzięki stosowaniu cookies uczynić swoje usługi bardziej przyjaznymi dla użytkowników, co nie byłoby możliwe nie stosując cokies.
Za pomocą cookies można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej z przeznaczeniem dla użytkownika. Cookies umożliwiają nam
rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom stosowanie naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej stosującej cookies nie musi np.podczas każdej wizyty strony na nowo wpisywać dane dostępu, ponieważ przejęte jest to zadanie przez cookies założone w systemie komputera użytkownika. Innym przykładem są cookies w koszyku internetowych zakupów w online-shop. Online-shop zapamiętuje artykuły, włożone przez klienta do wirtualnego koszyka, właśnie za pomocą cookies.

Dana osoba może zapobiec stosowaniu cookies przez naszą stronę internetową w każdym momencie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej wyszukiwarki i trwale zapobiec używaniu cookies. Następnie można wykasować ustanowione już cookies w wyszukiwarce lub innym programie. Możliwe jest to w każdej wyszukiwarce internetowej. Jeśli dana osoba zdeaktywuje cookies w używanej wyszukiwarce, być może nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni dostępne.


4. Zapis ogólnych danych i informacji

Strona internetowa zapisuje poprzez każde wywołanie strony internetowej poprzez daną osobę lub automtyzowany system szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje zapisywane są w logfiles serwera. Zapisywane mogą być:

 1. Stosowane typy wyszukiwarki i wersje,
 2. Stosowany przez dostępny system system operacyjny,
 3. Strona internetowa, z której system sięga na naszą stronę internetową (tzw.referrer),
 4. Podstrony, które sterowane są poprzez dostępny system na naszą stronę internetową,
 5. Data i czas dostępu na stronę internetową,
 6. Adres IP,
 7. Internet-service-provider dostępnęgo systemu oraz
 8. Inne podobne dane i informacje, które służą ochronie w przypadku ataków na nasze informacyjno-technologiczne systemy.

Podczas używania tych ogólnych danych i informacji KLEINHAUS GMBH nie wyciąga wniosków odnośnie danej osoby. Informacje te są raczej potrzebne w celu:

 1. Dostarczenia treści naszych stron internetowych w poprawny sposob,
 2. Optymalizacji treści naszych stron oraz ich reklamy,
 3. Zapewnienia trwałej funkcjonalności naszych informacyjno-technologicznych systemów oraz techniki naszych stron internetowych oraz
 4. Udostępnienia koniecznych informacji urzędom do ścigania przestępst w przypadku cybernetycznych ataków.

Te anonimowo pobierane dane i informacje są w związku z tym oceniane statystycznie i ma to na celu ochronę danych oraz podwyższenie bezpieczeństwa danych w naszej firmie, by ostatecznie zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa dla przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane anonimowe logfiles serwera rozdzielane są od podanych przez daną osobę danych osobowych.

KLEINHAUS GMBH oraz partner w software umantis AG przedsięwzięli konieczne środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić poufność Państwa aplikacji. Wymagane umowy o ochronie danych osobowych zostały przez nas zawarte z naszym partnerem. Wszyscy pracownicy działu kadr jak i naszego partnera software są zobowiązani w ramach stosunku pracy do poufności wobec danych osobowych. Dzięki automatycznemu kodowaniu zatroszczono się o bezpieczne przekazywanie Państwa danych. Podczas przetwarzania danych uwzględniono ogólne standardy bezpieczeństwa danych zgodnie z aktualnym stanem techniki.


5. Możliwość kontaktu za pomocą strony internetowej


Strona internetowa zawiera na podstawie ustawowych przepisów dane, które umożliwiają szybkie elektroniczne skontaktowanie się z naszym przedsiębiorstwem oraz bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres poczty elektronicznej (adres emailowy). Jeśli dana osoba nawiąże kontakt za pomocą emaila lub formularza kontaktowego to osoba odpowiedzialna za przetwarzanie, przekazane przez daną osobę dane osobowe zostaną zapisane automatycznie. Dane przekazane dobrowolnie przez daną osobę do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie zostają zapisane w celu przetworzenia lub nawiązania kontaktu z daną osobą. Nie ma miejsca przekazywanie owych danych osobom trzecim.


6. Rutynowe kasowanie i blokada danych osobowych


Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i zapisuje dane osobowe danej oosby tylko na czas wymagany dla zapisania lub przewidziany przez Unijne wytyczne lub innego ustawodawcę w ustawach i przepisach, któremu podlega osoba przetwarzająca dane.

Jeśli cel zachowania danych już nie jest aktualny lub wygasa wyznaczona przez unijnego ustawodawcę termin zachowania danych, to dane osobowe zostają w sposób rutynowy i zgodny z przepisami zablokowane lub skasowane.


7. Prawa danej osoby


• Prawo do potwierdzenia
Każda dana osoba ma przyznane przez unijnego ustawodawcę prawo do domagania się od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy jego dane będą przetwarzane. Jeśli dana osoba chciałaby skorzystać z tego prawa potwierdzenia, to może w każdej chwili zwrócić się w tzm celu do pracownika osoby odpowiedzialnej.

• Prawo do informacji
Każda dana osoba objęta przetwarzaniem danych ma przyznane przez unijnego ustawodawcę prawo do otrzymania w każdej chwili nieodpłatnej informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie odnośnie jej zapisanych danych osobowych i otrzymania kopii owej informacji. Następnie unijny ustawodawca przyznał danej osobie informacje w następujących kwestiach:

 • Cele przetwarzania
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorcy lub kategorie odbiorcow, wobec których udostępniane są dane osobowe, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach spoza UE lub w międzynarodowych organizacjach
 • o ile jest to możliwe to planowany okres, na który to zapisane są dane osobowe, lub jeśli to niemożliwe, kryteria do ustalenia owego okresu
 • istnienie prawa do skorygowania lub skasowania danych osobowych danej osoby lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
 • Istnienie prawa do zażalenia w urzędzie nadzoru
 • jeśli dane osobowe nie zostaną pobrane od danej osoby: wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • istnienie zautomatyzowanego znajdowania wraz z profilingiem zgodnie z art.22 ust. 1 oraz 4 RODO i- przynajmniej w tych przypadkach- przekonujące informacje o zastosowanej logice jak i nośności i zamierzanych oddziaływaniach takiego przetwarzania dla danej osoby.

Następnie przysługuje danej osobie prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do krajów spoza UE lub organizacji międzynarodowych. Jeśli taki przypadek miał miejsce, wtedy danej osobie przysługuje prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z przekazywaniem danych.

Jeśli dana osoba chciałaby zrobić użytek z owego prawa do informacji, może ona w każdej chwili zgłosić się do pracownika osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

• Prawo do korekty
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę UE prawo do domagania się bezzwłocznej korekty dotyczących jej nieprawidlowych danych osobowych. Następnie przysługuje jej prawo , uwzględniając cele przetwarzania, do zadania uzupełnienia niepełnych danych osobowych, również za pomocą uzupełniającej deklaracji.

Jeśli dana osoba skorzysta z tego prawa do korekty, to może ona w każdej chwili zgłosić się do pracownika osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

• Prawo do skasowania (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo gwarantowane przez unijnego ustawodawcę, do żądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, by dane osobowe danej osoby zostały bezzwlłcznie skasowane, o ile występuje któryś z następujących powodów i o ile niekonieczne jest przetwarzanie:

 • dane osobowe zostały pobrane dla takich celów lub przetworzone w inny sposób, które to już nie są potrzebne.
 • dana osoba odwoła swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art.6 ust.1 litera a RODO lub art.9 ust. 2 litera a RODO, i brak jest innej podstawy prawnej do przetwarzania
 • dana osoba zgodnie z art.21 ust.1 RODO złoży sprzeciw wobec przetwarzaniu, i nie istnieją żadne istotne powody do przetwarzania, lub dana osoba skieruje sprzeciw zgodnie z art.21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania
 • dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem
 • skasowanie danych osobowych jest wymagane do spełnienia zobowiązania prawnego zgodnie unijną ustawą lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna
 • dane osobowe zostały pobrane w odniesieniu na oferowane usługi spółki informacyjnej zgodnie z art. 8 ust.1 RODO.

O ile wystąpi jeden z ww.podanych powodów i dana osoba chciałaby uruchomić skasowanie danych osobowych, może ona w każdej chwili zgłosić się do pracownika osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownicy zatroszczą się o bezzwłoczne skasowanie zgodnie z życzeniem.
Jeśli dane osobowe zostały opublikowane i nasza firma zgodnie z art.17 ust.1 RODO jest odpowiedzialna za skasowanie danych osobowych, wtedy KLEINHAUS GMBH podejmuje , uwzględniając dostępną technologię i koszty implementowania- odpowiednie kroki, również rodzaju technicznego, w celu poinformowania innych odpowiedzialnych za przetwarzanie, które rozpowszechniają dane osobowe, iż dana osoba domaga się skasowania od innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie wszelkich linków do jej danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik wykona potrzebne kroki w danym przypadku.

• Prawo do ograniczenia rozpowszechniania
Każda osoba , której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma gwarantowane przez europejskiego ustawodawcę prawo domagania się od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną, jeśli zachodzi jeden z danych warunków:

 • Prawidlowość danych osobowych jest zanegowana przez daną osobę , i to na okres, umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest nieprawne, dana osoba odmawia skasowania danych osobowych i zamiast tego domaga się ograniczenia użytkowania danych osobowych.
 • osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, dana osoba jednakże potrzebuje ich do dochodzenia, wykorzystywania lub obrony swoich roszczeń.
 • dana osoba złożyła odwołanie wobec przetwarzania zgodnie a z art.21 ust. 1 RODO i jeszcze nie ustalono, czy przeważają uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej nad powodami danej osoby.

O ile któryś z ww.warunków ma miejsce i dana osoba chciałaby domagać się ograniczenia danych osobowych, które są zapisane, to może ona w każdej chwili zwrócić się do pracownika osoby odpowiedzialnej. Pracownik zadba o ograniczenie przetwarzania.

• Prawo do przenośności danych
Każda dana osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma zagwarantowane przez ustawodawcę Unijnego prawo , aby dotyczące jej dane osobowe, które przez daną osobę zostały udostępnione osobie odpowiedzialnej, otrzymać w strukturalnym, powszednim i czytelnym formacie. Oprócz tego ma prawo do przekazania owych danych innej osobie odpowiedzialnej bez zakłócania osoby odpowiedzialnej, której udostępniono dane osobowe, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust.1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 litera a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b RODO, a przetwarzanie następuje za pomocą procesu automatycznego, o ile przetwarzanie nie jest wymagane dla postrzegania zadania, które jest w interesie publicznym lub następuje w wykonaniu władzy państwowej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

Następnie dana osoba podczas dochodzenia swojego prawa do przenośności danych zgodnie z art.20 ust.1 RODO ma prawo do wyjednania, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio od osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to wykonalne technicznie i o ile prawa i sowobody innych osób nie zostaną naruszone.

W celu dochodzenia swojego prawa do przenośności danych dana osoba może w każdej chwili zwrócić się do pracownika.

• Prawo do sprzeciwu
Każda dana osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma zagwarantowane przez unijnego ustawodawcę prawo, z powodów rezultujących z jej specyficzej sytuacji, w każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na podstawie art.6 ust. 1 litera e lub RODO. Dotyczy to również profilingu wspieranego o te przepisy.

KLIENHAUS GmbH nie przetwarza danych osobowych w przypadku zgłoszenia sprzeciwu, chyba że możemy udowodnić zmuszające nas godne ochrony przyczyny do przetwarzania, przeważające interesy, prawa i swobody danej osoby, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, zastosowaniu lub obrony roszczeń prawnych.
Jesli KLEINHAUS GMBH przetwarza dane osobowe, w celach bezpośredniej reklamy, wtedy dana osoba ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu w każdym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilingu, jeśli jest powiązany z taką bezpośrednią reklamą. Jeśli sprzeciw złoży dana osoba wobec przetwarzania w celach reklamy bezpośredniej, wtedy KLEINHAUS GMBH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tym celu.
Poza tym dana osoba ma prawo, z powodów wynikających z jej specyficznej sytuacji, zgłosić sprzeciw, wobec przetwarzaniu jej danych osobowych, następujących z celów naukowych lub statystycznych zgodnie z art. 89 ust.1 RODO, chyba że przetwarzanie takie jest spełnieniem zadania w interesie publicznym.

W celu wykonania prawa dana osoba może się zwrócić bezpośrednio do każdego pracownika. Dana osoba ma swobodę wykonania swojego sprzeciwu za pomocą automatycznego procesu, w związku z korzystaniem z usług spółki informacyjnej, nie zważając na wytyczne 2002/58/EG, w których zastosowano techniczne specyfikacje.

• Zautomatyzowane decyzje w poszczególnym przypadku włącznie z profilingiem
Każda dana osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma zagwarantowane przez unijnego ustawodawcę prawo, niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu-włącznie z Profilingiem, która to wobec niej buduje prawne działanie lub w inny sposób w znacznym stopniu ogranicza, o ile decyzja (1) nie jest wymagana dla zawarcia umowy między daną osobą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) na podstawie przepisów prawnych Unii lub krajów członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, jest dopuszczalna, a owe przepisy prawne zawierają odpowiednie środki do przestrzegania praw i swobód jak i uzasadnionych interesów danej osoby lub (3) nastąpi wraz z wyraźną zgodą danej osoby.

Jeśli decyzja (1) wymagana jest dla zawarcia lub spełnienia umowy między daną osobą, a osobą odpowiedzialną lub (2) nastąpi za wyraźną zgodą danej osoby, wtedy KLEINHAUS GMBH podejmuje odpowiednie środki, aby zagwarantować prawa i swobody, jak i uzasadnione interesy danej osoby, do czego należy przynajmniej prawo do uzyskania zaangażowania osoby ze strony Odpowiedzialnego na przedstawienie swojego stanowiska i zakwestionowanie decyzji.

Jeśli dana osoba chce dochodzić praw w odniesieniu do automatycznej decyzji, to może się w każdej chwili zwrócić do pracownika osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

• Prawo do odwołania prawnej zgody ochrony danych
Każda dana osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma zagwarantowane przez unijnego ustawodawcę prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili.
Jeśli dana osoba chciałaby dochodzić swojego prawa do odwołania zgody , to w każdej chwili może się zwrócić do pracownika osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.


8. Oświadczenie o ochronie danych osobowych Google Maps


Ta strona internetowa stosuje produkt Google Maps od Google Inc. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej deklarujesz swoją zgodę na pobieranie, przetwarzanie jak i używanie danych pobieranych automatycznie poprzez Google Inc., jego przedstawicieli czy osób trzecich. Warunki korzystania z Google Maps znajdziesz pod „Warunki korzystania z Google Maps”.


9. Podstawa prawna przetwarzania


Art. 6 li. A RODO służy naszemu przedsiębiorstwu jako podstawa prawna procesów przetwarzania, w których pozyskujemy zgodę dla konkretnego celu przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych wymagane jest do spełnienia umowy, którego stroną umowy jest dana osoba, jak np.w przypadku procesów przetwarzania, które to są konieczne dla dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub usługi wzajemnej, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. B RODO. To samo obowiązuje takie procesy przetwarzania, które potrzebne są do przeprowadzenia przedumownych środków, jak w przypadkach zapytań odnośnie naszych produktów lub usług. Jeśli nasze przedsiębiorstwo podlega prawnemu zobowiązaniu, przez które wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, jak np. w celu spełnienia obowiązków podatkowych, wtedy przetwarzanie bazuje na art. 6 I lit. C RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane, aby chronić niezbędne dla życia interesy danej osoby lub innej osoby fizycznej. I tak na przykład byłaby to sytuacja, kiedy gość odwiedzający naszą firmę zostałby zraniony i w związku z tym jego nazwisko, wiek, dane Kasy Chorych lub inne istotne dla życia dane musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wtedy przetwarzanie opierałoby się na art.6 I lit.d RODO. Ostatecznie procesy przetwarzania mogą się opierać na art. 6 I lit. F RODO. Na tej podstawie prawnej bazują procesy przetwarzania , które nie są objęte żadną wymienioną wcześniej podstawą prawną, jeśli przetwarzanie wymagane jest do zachowania uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich, o ile interesy, prawa podstawowe i swobody podstawowe danej osoby nie przeważają. Mamy przyzwolenie na takie procesy przetwarzania szczególnie dlatego, iż zostały one wymienione przez Unijnego ustawodawcę z podkreśleniem. Jest on zdania, iż uzasadniony interes może zostać przyjęty, jeśli dana osoba jest Klientem osoby odpowiedzialnej (wymieniony powód 47 zdanie 2 RODO).


10. Uzasadnione interesy przetwarzania, które są śledzone przez osobę odpowiedzialną lub osoby trzecie


Jeśli przetwarzanie danych osobowych bazuje na art. 6 lit.f RODO to naszym uzasadnionym interesem jest realizacja naszej działalności na rzecz dobra naszych pracowników i udziałowców.


11. Okres zachowania danych osobowych


Kryterium dla okresu zachowania danych osobowych to dany ustawowo okres przechowywania. Po wygaśnięciu tego okresu odpowiednie dane zostaną rutynowo wykasowane, o ile nie są już wymagane do spełnienia umowy lub zainicjowania umowy.

12. Ustawowe lub umowne przepisy odnośnie udostępnienia danych osobowych; wymagalność dla zawarcia umowy; zobowiązanie danej osoby do udostępnienia danych osobowych; możliwe następstwa nieudostępnienia


Uświadamiamy Ciebie, iż udostępnienie danych osobowych może częściowo być nakazane prawnie (np. Przepisy podatkowe) lub wynikać z umownych regulacji (np.dane partnera umowy). Niekiedy może być konieczne do zawarcia umowy, aby dana osoba udostępniła nam swoje dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetworzone. Dana osoba przykładowo jest zobowiązana do udostępnienia nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawrze z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowyych miałoby skutek taki, że umowa z daną osobą nie mogłaby zostać zawarta. Przed udostępnieniem danych osobowych przez daną osobę dana osoba musi zwrócić się do naszego pracownika. Nasz pracownik wyjaśni danej osobie indywidualnie, czy udostępnienie danych nakazane jest przepisami czy umownie lub czy dla zawarcia umowy wymagane jest, czy istnieje zobowiązanie, udostępnienia danych osobowych , i jakie są konsekwencje nieudostępnienia danych osobowych.

13. Istnienie automatycznego decydowania


Jako odpowiedzialna firma rezygnujemy z automatycznego decydowania oraz profilingu.